ATX power supply pinout

ATX PSU connector

Pin Signal
1 3.3V
2 3.3V
3 Ground
4 5V
5 Ground
6 5V
7 Ground
8 PW-OK
9 5VSB
10 12V
11 3.3V
12 -12V
13 Ground
14 PS-ON
15 Ground
16 Ground
17 Ground
18 -5V
19 5V
20 5V
<<< All pinouts